Försäljningsvillkor

gandalf_logo_400px
Allmänna försäljningsvillkor för Gandalf Distribution AB
Villkoren är fastställda 2023-02-06 och gäller tills vidare.
1. Allmänt
Dessa villkor tillämpas vid all försäljning från Gandalf Distribution AB, nedan Gandalf, till dess kund, nedan kallad kund, om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet, och kund anses ha godtagit dessa villkor vid beställning från Gandalf Distribution AB.
2. Beställning
 • Telefonbeställning - En beställning är bindande vid ordertillfället.
 • Elektronisk & email beställning - En beställning är bindande vid ordertillfället.
 • Webborder - Order lagda genom Gandalf webshop är bindande och kan ej annulleras.
3. Försäljningsvillkor
Alla priser anges exklusive mervärdeskatt. Gandalf förbehåller sig rätten att fram till leveransdagen ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser samt andra händelser utanför Gandalfs möjlighet till påverkan och kontroll. Inträffar detta underrättas kunden alltid innan leverans sker.
 • Kreditleverans sker efter konstaterad kreditvärdighet.
 • Alternativt gäller förskottsbetalning.
 • Betalning avseende kreditleveranser sker mot faktura med 10 dagars betalningstid om inget annat avtalats.
 • Förfallodatum anges på fakturan.
 • Dröjsmålsränta debiteras med 1,5% per månad.
 • Vid utebliven betalning kommer lagstadgad påminnelseavgift att utdebiteras.
När Gandalf ombesörjer transport av produkterna till kunden utgår en avgift för transportkostnader enligt gällande prislista.
Om de berörda produkterna omfattas av ersättning för privatkopiering ska produkterna rapporteras och ersättas till Copyswede. Om Gandalf tar ut sådan ersättning på produkter gentemot kund, är det Gandalf som står för rapportering av och ersättning för produkterna till Copyswede.

Om Gandalf inte tar ut sådan ersättning på produkter gentemot kund, är det kundens ansvar att rapportera och inbetala ersättning för produkterna till Copyswede. Kunder som har avtal med Copyswede presumeras ha sådant ansvar.

> Läs mer på copyswede.se
Om kund yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror innebär det att kund från den 1 juli 2017 är skyldig att betala skatt för dessa varor. Har kund ett av skatteverket utfärdat lagerhållarintyg, skall en kopia på avtalet skickas in till Gandalf som styrker detta.

Dessa kunder har en skyldighet att informera Gandalf om detta tillstånd sägs upp eller dras tillbaka, om detta sker förbehåller Gandalf sig rätten att i efterhand debitera sådan skatt.

> Läs mer på skatteverket.se
4. Leveransvillkor
Leverans sker Incoterms 2010 EXW Gandalfs lager. Ägande och ansvar för beställt gods övergår till kund när Gandalf överlämnar gods till speditör vid Gandalfs lager. Normal leveranstid är 1-5 dagar från beställning beroende på vilken produkt det avser.

Leverans från Gandalf åtföljs av en fraktsedel. Detta dokument innehåller referens till de ordernummer som leveransen avser, samt antal kolli. Varje order åtföljs av följesedel med referens till rätt ordernummer per orderrad. Följesedeln och produkten innehåller även artikelreferens som motsvarar varandra.
Vid felaktiga adresser och postnummer i beställningen kommer Gandalf att ta ut en avgift på 229 SEK för att täcka kostnader och administrativa avgifter från transportörer.
Samtliga av Gandalf lämnade leveranstider är beräknade, kund äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada, som kund åsamkats till följd av att Gandalf inte levererat i tid. Skulle förseningarna vara av väsentlig betydelse för kund förbehålls kund rätten att häva köpet.
Vid överskriden kreditgräns eller vid ej betalda förfallna fakturor blir kund leveransstoppad.
Direktleveranser till privatpersoner.
> Klicka här för mer information
5. Garantier, reklamation m.m.
Produkterna levereras med de garantier som respektive tillverkare erbjuder Gandalf.
> För gällande garantitider hänvisar vi till följande PDF-fil
Innan retur av varor får ske skall kunden ansöka om ett returnummer (RMA) via email till rma@gandalf.se. Vid ansökan skall modellnamn, serienummer samt felorsak för varje produkt finnas med. RMA ansökningar med flera produkter skall skickas med vår färdiga Excel-mall. Fraktkostnaden för retur till Gandalf betalas av kund, och paketet skall vara uppmärkt med godkänt RMA nummer.

Returer utan godkänt RMA nummer eller där korrekt uppmärkning saknas debiteras en hanteringskostnad, alternativt returneras som Ej Godkänd (se 5.1.8). Produkter/returer som ej överensstämmer med ansökt RMA, eller saknar väsentliga tillbehör, debiteras en hanteringsavgift (se 5.1.8). Produkter som ej är köpta från Gandalf, eller på annat sätt är skadade, hanteras som Ej Godkänd (se 5.1.8) och returneras till kund utan åtgärd samt debiteras en frakt/hanteringsavgift (se 5.1.8). Alternativt skrotas produkterna på plats efter kunds godkännande.

Varor returneras med företagspaket till:
Gandalf Distribution AB
RMA [Giltigt RMA nummer]
Fraktvägen 7A
435 33 Mölnlycke
Anmälan om saknad eller fellevererad produkt skall ske omgående eller senast 5 dagar efter leveransdatum.
Vid felbeställd produkt har kund möjlighet att ansöka om säljretur. Detta skall ske inom 14 arbetsdagar från fakturadatum. Produkter som återsänds enligt ovan skall returneras komplett i obrutet originalemballage. Värdet av varan beräknas enligt gällande dagspris eller mot en säljretursavgift (se 5.1.8). Det är dock alltid lägsta pris som gäller.

Ansökan skall skickas till rma@gandalf.se. Avbeställning av orders som är behandlade men ej lämnat Gandalf hanteras och debiteras som en säljretur ( se 5.1.8). Ej uthämtade/mottagna paket som kommer i retur till Gandalf krediteras enligt villkoren för säljreturer. Avdrag för hanteringsavgift samt returfrakt tillkommer (se 5.1.8). Alternativt skickas orden ut till ÅF igen mot ny fraktavgift.
Med DOA avses produkter som vid uppackningen visat sig vara trasiga. DOA-anspråk skall ske inom 14 arbetsdagar från fakturadatum, men det finns undantag (se följande PDF-fil). Produkter som återsänds som DOA skall returneras komplett i originalemballage. I det fall den returnerade produkten saknar något av ovanstående, kommer denna hanteras som Ej Godkänd retur (se 5.1.8).
Produkter som uppges vara defekta, men visat sig vara felfria vid test, returneras till kund och debiteras undersökningsavgift samt frakt (se 5.1.8). Efter konstaterande av Gandalf att produkten är defekt väljer Gandalf om produkten skall:
 • Repareras.
 • Bytas ut mot en reparerad.
 • Bytas ut mot ny likvärdig produkt.
 • Krediteras.
Returer skall återsändas i originalemballage eller i motsvarande emballage. Produkter som skadats i transport till följd av bristfälligt emballage returneras utan åtgärd, och debiteras hanteringskostnad samt frakt (se 5.1.8). Alternativt skrotas produkten efter kunds godkännande.
 • Undersökningsavgift: 300 SEK / produkt plus frakt.
 • Ej godkända returer: 300 SEK plus frakt.
 • Hanteringsavgift: 100 SEK.
 • Säljretur: 10% av fakturabelopp, minst 200 SEK.
 • Frakt: 149 SEK.
På vissa av Gandalf's produkter erbjuds returhanteringen via servicepartners eller direkt av leverantören.
> För närmare information se följande PDF-fil
6. Personuppgifter och GDPR
Sedan 1 november 2020 tillämpar Gandalf en integritetspolicy som även gäller för samtliga företag inom ELKO Group.

> Klicka för mer information
7. Tvister och tillämplig lag
Tvister i anledning av avtalet mellan Gandalf och kund och allt som har samband därmed, ska avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande i Sverige. Om det tvistiga beloppet understiger 50.000 EUR exklusive mervärdesskatt, eller motsvarande belopp i avtalsvalutan, ska dock tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige. Alla tvister i anledning av avtalet ska bedömas enligt lagen i Sverige.
8. Sekretess
Under den gällande perioden för Avtalet, kan Parterna få tillgång till värdefulla företagshemligheter och annan sekretessbelagd information tillhörande den andre Parten och dess affärer, inklusive innehållet i Avtalet (”Sekretessbelagd Information”). Begreppet Sekretessbelagd Information inkluderar inte information som är allmänt känd eller som ska bli allmän vetskap genom andra sätt än överträdelse av Avtalet.

Parterna ska hålla all Sekretessbelagd Information strängt konfidentiell och ska inte avslöja det till någon tredje part utom när det medges av den andre Parten eller om det rimligen kan krävas för att efterleva skyldigheterna under Avtalet eller när det krävs enligt lag, börsreglering eller beslut från domstol eller behörig myndighet.
9. Befrielsegrunder Force majeure
Skulle leveranser eller andra åtaganden som Gandalf gjort omöjliggöras av force majeure, med vilket avses händelser som ligger helt utanför Gandalf kontroll och som är omöjliga att förutse och vars konsekvenser ej går att förhindra, är Gandalf ej skyldig att genomföra gjorda åtaganden och ej skyldig att ersätta kund för vare sig direkt eller indirekt skada.
10. Ändringar eller tillägg i detta avtal
Särskilda överenskommelser, ändringar eller tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknas av båda parter.
 1. Kundservice
 2. Försäljningsvillkor