Hej!
Vänligen använd en annan webbläsare för att se innehållet på denna sida. Vi rekommenderar Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Safari.

Kyrkogatan 3, 222 22 LUND, Sverige


+46 40 671 2000
info@gandalf.se

Priser och betalning

Priser och prislistor
Priser
Samtliga priser exkluderar moms och frakt. Vi reserverar oss för fluktuationer i valutakurser och andra prisförändringar utanför vår kontroll.

Nettopris
Du hittar dina nettopriser i vår webbshop när du loggar in. Som återförsäljare till Gandalf Distribution kan du också få prislistor via e-post. Kontakta oss för mer information och om vilka e-postadresser ni vill registrera för dessa.
Betalning
Kreditprövning
Efter godkänd kreditprövning erbjuder vi därefter normalt 20 dagar netto från fakturadatum. Kredittiden kan utökas till 30 dagar netto från fakturadatum efter minst sex månaders affärsrelation.

Betalningsförsening
Vid betalningsförsening debiteras du enligt Payex riktlinjer vilket i dagsläget är 18%.
  1. Kundservice
  2. Priser och betalning